Ouderbetrokkenheid

Op cbs De Borgstee hechten we grote waarde aan ouderbetrokkenheid. We willen graag laagdrempelig zijn voor ouders. 

We hebben twee spreekorganen binnen de school. Dit zijn de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Hieronder stellen zij zich voor: 

 

Medezeggenschapsraad

·  Weet u wat de medezeggenschapsraad inhoudt?

·  Weet u dat u de medezeggenschapsraad in kunt schakelen?

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap in de School (WMS). Hierdoor kunnen personeel, leerlingen en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Je kunt dus als leerkracht, leerling en ouder met een vraag naar de medezeggenschapsraad stappen en deze hier kenbaar maken. Deze vraag wordt dan binnen de MR besproken.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de medezeggenschapsraad zitten formeel 3 leerkrachten van school en 3 ouders. Er is altijd iemand van de directie aanwezig als gast om ons op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen de school.
De zittingsduur van een MR-lid is op dit moment 4 jaar.
De medezeggenschapsraad wordt om instemming gevraagd, als er bijv. sprake is van een vaststelling of wijziging van het beleid. Te denken valt aan schoolplan, schoolgids, personeelsbeleid, ARBO-zaken, ouderbijdrage, klachtenprocedure, pestbeleid, financieel beleid, enz.

Voor vragen kun je bij ons terecht:

De MR van De Borgstee
personeelsgeleding: Astrid Guikema, Gea Ausma, Nienke de Jong
oudergeleding: Rianne Bijlsma, Hester Bathoorn, Dineke Bakker

  

Ouderraad

De ouderraad heeft twee hoofdtaken:

1. Het helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De school organiseert elk jaar een tal van activiteiten. Bij een aantal ondersteunt de ouderraad het team met het regelen van allerlei zaken zoals:

  • sinterklaas-, kerst- en paasviering
  • versieringen rondom thema's
  • afscheid groep 8
  • afsluiting schooljaar
  • etc.

Wat we bij deze activiteiten zoal doen is het inkopen van eten en drinken en het schenken en/of verkopen hiervan. Andere keren gaat het om het versieren van de omgeving, het huren van spelletjes en het benaderen van ouders om mee te helpen.

2. Bevorderen van betrokkenheid van ouders bij de school (activiteiten).

De school hecht er grote waarde aan dat ouders van leerlingen zich betrokken voelen bij de school en de ouderraad kan dit helpen bevorderen, o.a. door het vragen van hulp bij verschillende activiteiten.
Als ouderraad vinden wij het belangrijk dat wij als ouders betrokken blijven bij het school gebeuren. Wij hopen dan ook dat u zich laat horen: of het nu gaat om ideeën, signalen, zorgen, kritiek of voor het aanbieden van hulp.
Mede dankzij u is de Borgstee een enthousiaste en open school!

De ouderraad van de Borgstee bestaat uit ouders, een teamlid en een directielid. Voor de ouders geldt dat zij de grondslag van de school dienen te respecteren. Leden worden in principe gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal herkiesbaar. Ouders kunnen door zittende leden worden gevraagd en kunnen zichzelf opgeven. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris, de penningmeester is volgens de statuten van Quadraten altijd een directielid.

De kosten van het functioneren van de ouderraad bestaan uit de kosten die gemaakt worden door het mede organiseren van activiteiten t.b.v. de kinderen. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van strooigoed voor de sinterklaasviering of de excursies die worden georganiseerd. Deze kosten worden bestreden met de middelen die verkregen worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag zal jaarlijks  worden vastgesteld. Daarnaast kan de OR zorgen voor inkomsten door het houden van sponsoracties, verlotingen en/of verkopingen.

In de loop van het schooljaar kunt u benaderd worden door iemand van de ouderraad om te helpen bij een activiteit die wij organiseren. Mocht u graag willen helpen en u wordt niet gevraagd dan kunt u natuurlijk altijd even een OR-lid benaderen.

Tot zover de informatie over de ouderraad. Wij hopen dat het u duidelijk is geworden op welke manier u als ouder een bijdrage kunt leveren aan het reilen en zeilen op de school van uw kind(eren).